söndag 27 maj 2012

VISSTE NI ATT:


En häst som väger ca 500 kg producerar åtta till tio ton färsk träck och urin per år.
Detta motsvarar en daglig produktion av 20 till 30 kg träck och urin från en stor häst.

Vad betyder de olika vägmärkena?

Ridstigar och ridvägar kan skyltas på två sätt.
Förbuds-/Påbudsskyltar och Anvisningsmärken.
Gång- och cykelbana (det finns flera märken för gång- och cykelbanor)
Här är det inte tillåtet att färdas med häst.
Påbjuden ridväg
Du måste följa det markerade ridspåret och får inte rida på andra håll i området.
Det är tillåtet att gå på en ridväg.
Förbud mot ridning
Förbjuder dig att rida här, men innebär inte förbud mot ledande av häst.
Förbud mot trafik med hästfordon
Innebär inte förbud mot ridning.
Lämplig ridväg
Du måste följa det markerade ridspåret och får inte rida på andra håll i området.
Olämplig ridväg

Ridning eller körning på enskilda vägar går
knappast att förbjuda eftersom en häst med
ryttare eller kusk inte räknas som ett
motordrivet fordon.

Om någon satt upp en skylt på en plats där
du brukar rida/köra eller där du anser dig få
rida/köra, bör du ta kontakt med markägaren.

Om ni inte kommer överens och du
fortfarande anser dig ha rätt, kan du vända
dig till din kommun. Förutom privata
skyltar kan det finnas sådana som riktar sig
särskilt till hästtrafik och som kommit till
efter kommunala beslut. Dessa skyltar är
det viktigt att du känner till och följer.
http://www.vissmalens4h.se/dokument/H%E4stn%E4ringens%20Milj%F6r%E5d%20om%20Allemansr%E4tten.pdf

Steget från vildhäst till tamhäst är försvinnande litet i hästens utveckling som djurart. Det enda som egentligen skiljer vildhästen från tamhästen är att den senare är tam eller lättare att tämja. Hästen är fortfarande ett gräsätande bytesdjur anpassat till att leva på stäppen. Tamhästen har precis samma beteenderepertoar som vildhästen, men vissa retningströsklar har ändrats. Det innebär att för att utföra vissa beteenden kräver tamhästen mer påverkan än vildhästen, medan det för andra beteenden är tvärtom.
Det finns observationer av frilevande hästar som visar att de skrittar minst en timme per dygn vintertid och upp till 3 timmar/dygn sommartid.

Hästar betar 60 - 75 % av dygnet, det vill säga 14 - 18 timmar per dygn. De betar ungefär lika länge när det finns gott om bete (sommar), som när det finns lite eller näringsfattigt (vinter) .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriv gärna en rad...